ALGEMENE VOORWAARDEN SRMV BERGHEM

VOORWAARDEN – Vrije trainingen

Deelname aan de vrije trainingen op het circuit van Stichting Regionale Motorcross Verengingen Berghem (SRMV-Berghem)

Raadpleeg het informatiebord bij de ingang van het circuit en volg de instructies van de circuitbeheerder en/of het bestuur SRMV altijd op, deelname geschiedt geheel voor eigen risico.

 

1.1 De Deelnemer online heeft ingeschreven en in de kantine op het circuit heeft aangemeld, betaald en de motor is voorzien van de “dagsticker” op het nummerbord.

1.2 De Deelnemer in het bezit is van een van een geldige KNMV-licentie (start- of KNMV Basis Sportlicentie).

1.3 De Deelnemer in het bezit is van een geldig MON start-of trainingsbewijs.

Het overdragen van de trainingsovereenkomst aan een derde is niet mogelijk.

1.4 De deelnemer is verplicht in het rennerskwartier een milieumat onder zijn machine te leggen. Indien deze bij controle niet aanwezig is, wordt de deelnemer onverwijld de toegang tot het circuit ontzegd.

1.5 Het is de deelnemer niet toegestaan, anders dan op de daartoe aangewezen plaatsen het circuit op te rijden of te verlaten.

1.6 Licenties van andere bonden, Nederlands of buitenlands, zijn niet geldig voor trainingen op KNMV Circuits. FIM Licenties van Buitenlandse rijders geven alleen een dekking tegen persoonlijke ongevallen, niet tegen aansprakelijkheid door derden. Geen KNMV / MON licentie = geen toestemming om te trainen.

1.7 De Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator en haar partners voor

openbaarmaking van tijdens of rond de training gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke,

waarop de Deelnemer zichtbaar is.

 

VOORWAARDEN – Wedstrijden

Tbv “Wedstijden” georganiseerd door Stichting Regionale Motorcross Verengingen Berghem (SRMV-Berghem) onder auspiciën van één van de motorsportbonden KNMV of MON.

2.1 Deelname aan het evenement is uitsluitend mogelijk indien het inschrijfformulier volledig en naar

waarheid is ingevuld, het inschrijfgeld voldaan is en de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene

voorwaarden die gesteld zin door één van de motorbonden KNMV of MON.

2.2 De deelnemer mag uitsluitend deelnemen aan het evenement indien deze natuurlijke persoon tenminste

aan vastgestelde minimum eisen van de motorbond voldoet op de dag van het evenement.

2.3 De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan het Evenement deel te laten nemen.

2.4 Het overdragen van een Overeenkomst aan een derde is niet mogelijk.

2.5 De Deelnemer verplicht zich bij inschrijving tot het betalen van het inschrijfgeld en dit ongeacht daadwerkelijke deelname.

2.6 Indien het Evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet door kan gaan, vindt geen

of deels restitutie van het inschrijfgeld plaats.

2.7 De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement voortijdig te

beëindigen, op te schorten of te neutraliseren. In bedoelde gevallen vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

2.8 Een besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden doet geen

aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten.

2.9 Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator en haar partners voor

openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke,

waarop de Deelnemer zichtbaar is.

3.0 De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een

bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de

Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer

en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan Organisator en haar partners ten behoeve van

het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan

kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie

door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat

verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stopzetten. De Deelnemer verleent door het aangaan van

de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en

wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

3.1 Indien één of enkele artikelen van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan

ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de voorwaarden.